Kongre Programı

Tarih
2017-09-11
Saat
14:00:00 - 15:30:00
Salon

Salon 1


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 14-19 Yüzyıl Arası Osmanlı Saray Giyimlerinde Kullanılan Dokuma Sanatı ve Desen Özellikleri
 • Fatma Öztürk
 • Hatice Yaşaroğlu
2 ТАБЛИЦЫ ПО ФОНЕТИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
 • Salima surhayzade
3 Turan Yazgan ve Gagauzlar
 • Güllü Karanfil
4 Информационная активность,как фактор управления экономикой региона
 • Vitali CHIURKCIU
5 Gagauz Sözlü Halk Nesri’nde Mizah ve Mizahi Hikayeler
 • Liubovi ÇİMPOEŞ
6 VASİLİSA TUKAN'IN ŞİİRLERİNDE GAGAUZLAR VE GAGAUZLUK BİLİNCİ
 • Abdulkerim Dinç

Salon 2


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hayati Beşirli
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Oğuz Türklerinden Bugüne Gelen Kültürün İzinden: Klâsik Türk Şairlerinin Dilinden And İçmek
 • Şevkiye Kazan Nas
2 Emsâl-İ Mehmed Ali’de Aile Üyelerine Bakış
 • Yıldız Kocasavaş
3 Gagauz dilinin eri başka türk dillerinin arasında: gerçek hem beklenti
 • Sofiya Sulak
4 Aylä paalılıkları gagauz literaturasında (N.Tanasoglunun, N.Baboglunun, D.Kara Çobanın hem M.Mercankanın yaratmalarına görä)
 • Galina Mutaf
5 GAVRİL ARKADYEVİÇ GAYDARCI – BİLİMCİ, YAZICI, LİNGVİST. ÖNEMNİ TEMALAR ONUN YARATMALARINDA (Yazıcının 80-inci yıldönümünä)
 • Anna NÄGOVA
6 Zamandaş üürenicinin ruh –moral ilerlemesindä problemaların kökü hem onnarın çözülmesi
 • Nadejda Koçanjı

Salon 3


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet YÜCE
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Uluslararası İltica Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Türkiye
 • Onur Ciddi
 • Nazrin Alizada
2 Zararın Birliği İlkesi Gereğince Gelecekteki Zararların Önceden Tazmini
 • İbrahim Gül
3 Politik Risk Sigortası: Mıga, Opic Ve Turk Exımbank
 • etem kara
 • Saban Kayihan
4 ZAMANIN GEÇMESİNE BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR
 • Şaban KAYIHAN
 • Mustafa ÜNLÜTEPE
5 Basic Law Principles And Positive Legal Effects
 • Abdülmecit Nuredin
 • Elnur PAŞA
6 Yargılamada Sürenin Adil Yargılama İlkesi Ve Usul Ekonomisi İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
 • Mehmet Yüce
 • Neslihan KIZILER
7 BİR SUÇ TÜRÜ OLARAK KENTKIRIM: SARAYBOSNA ÖRNEĞİ
 • Emina KARO

Salon 4


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Haluk Bengü
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Azərbaycan Paleooykonimlərinin Xarakterik Xüsusiyyətləri
 • Naila Yusifoğlu
2 AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ
 • Oğuz YILDIRIM
 • Malika STAMALİEVA
3 ENERJİ TÜKETİMİ VE KARBON EMİSYONUN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
 • Nuri BALTACI
 • Pınar HAYALOĞLU
 • Mehmet AKYOL
 • Bilal KARGI
 • Hikmet AKYOL
4 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye’ nin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: 1980-2015 Dönemi
 • Selim İNANÇLI
5 Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Ve Dış Ticaretine Olumlu Etkileri
 • Oğuz yILDIRIM
 • Tayfur Süleyman Koç
 • Abdulkadir Said Mohamoud

Salon 5


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Enver Aydoğan
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 YÖNETİCİLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGILAMALARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA: MARMARİS ÖRNEĞİ
 • Prof. Dr. Murat TÜRK
 • Öğ. Gör. Ergün KARA
2 Çatışma, Psikolojik Sağlamlık ve Uzlaşma Kavramsal Tartışması Işığında Arabuluculuk
 • Serhat Tek
3 Türkiye’de İç Borç Stokunun Bankacılık Sektörü Yurtiçi Net Kredi Hacmi Üzerindeki Etkilerinin Analizi
 • Gonca BIYIK
4 Encümen-i Daniş: Oluşumu, Yapısı ve Yönetsel Başarısızlığı
 • ENVER AYDOĞAN
 • EMRE BURAK EKMEKÇİOĞLU
 • GİZEM F. ÇETİN EKMEKÇİOĞLU
5 Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
 • Yunus Bıyık
 • Enver Aydoğan
6 ÇALIŞAN KADINLARDA ZAMAN YÖNETİMİ VE İŞ- YAŞAM DENGESİ: BİR ARAŞTIRMA
 • muhsin halis

Salon 6


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Halis Ayhan
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Hazar Denizi'nin Jeopolitik Rolü
 • Yerkinay Ongarova
2 Düşünce Kuruluşlarının Uluslararası İlişkilerde Rolü
 • Nazrin Alizada
 • Onur Ciddi
3 İran’da Şii Ulemanın Küreselleşmeye Tepkisi
 • Atay Akdevelioğlu
4 ORTA ASYA’YA YÖNELİK TÜRKİYE’NİN BİR YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK KÜLTÜR POLİTİKALARI
 • Umut KEDİKLİ
 • Önder ÇALAĞAN
5 Türkiye’nin Sınır Ötesi Göç ve Kamu Politikaları: Suriye Krizi Üzerine Bir Değerlendirme
 • Ahmet Burhan Çakıcı
 • RABİA ÇOBAN
6 Avrupa Birliği’nin Kamu Dil Siyaseti
 • Halis AYHAN
2017-09-11
Saat
16:00:00 - 17:30:00
Salon

Salon 1


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Mariya Yanioglo
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 GELENEKSEL KAHRAMAN BİYOGRAFİSİ ÜZERİNE YAPISAL BİR ÇÖZÜMLEME
 • Mehmet Ali Yolcu
2 MUHAMMEDHÜSEYN ŞEHRİYAR HAKKINDA ARAŞTIRMACI DÜŞÜNCELERİ
 • Reyhana SALİMOVA
3 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin İlk Yıllarında Eşya Üzerinden Kurgulanan Şiirler
 • Dinçer Apaydın
4 TATAR VE BAŞKURT SİHİRLİ MASALLARINDA “RUHUN/CANIN BAŞKA BİR YERDE SAKLANMASI YA DA KORUNMASI” İLE İLGİLİ MOTİFLER ÜZERİNE
 • Erkan Karagöz
5 GAGAUZLARIN İSTORİYASI HEM KULTURASI TÜRK HALKLARININ ARASINDA
 • Grigoriy Dmitrieviç RADOV
6 Kultur aradakı komunikaţiyanın soţial – pedagogika fenomeni
 • Mariya Yanioglo
 • Dmitriy Uzun

Salon 2


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Saliha Koday
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Çevre, Eğitim ve Milli Parkların Önemi
 • Zeki KODAY
 • Çağlar Kıvanç Kaymaz
2 GELENEKSEL BİR KONUT TİPİ: SİİRT İLİNDE CAS EVLERİ
 • Saliha Koday
 • Yusuf KIZILKAN
3 Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Tarihi Süreçten Günümüze Karşılaştırmalı İncelenmesi: Türkiye- ABD Örnekleri
 • Serhat Tek
4 Yeni Bir İstihdam Biçimi Olarak Grup İstihdamı
 • Ekrem Erdoğan
 • Kemal Gökmen Genç
5 Holistik Sosyal Politika Modeli
 • Mustafa Çağlar ÖZDEMİR
6 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ DEĞERLEME: ÖZEL BİR HASTANE UYGULAMASI
 • HİLAL TUĞÇE BAYAR
7 Kicik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı və tənzimlənməsi istiqamətləri
 • Kamala Najafova

Salon 3


Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Köksal Şahin
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Çocukların teknoloji kullanımında karşılaştıkları tehlikeler
 • suat kol
 • Ali Kırksekiz
2 Erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim ve motor gelişimi
 • suat kol
3 Sosyal Bilgiler Dersinde Akran Öğretimi Metodunun Kullanımının Öğrencinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
 • Birol Bulut
4 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Eğitim Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Batman Üniversitesi Örneği)
 • Enes IŞIKGÖZ
5 Zihin Kartlarinin, Kdu Öğrencileri Için Öğrenim Materyalinin Kalitesinin Arttirilmasi Ve Bu Konuda Organizasyon Kurma Imkânlari
 • Oksana Kurteva
6 Türkiye’de Yükseköğretime Devam Eden Balkan Ülkeleri Öğrencilerinin Kişisel Uyum Düzeylerininin Mali Açidan Etkileri
 • Nalan Kazaz
7 Makedonya Eğitim Sisteminde Yeni Eğilim Olarak Entegre Eğitimin Gelişimi ve Çocukların Sosyal Psikolojisine Etkisi
 • Osman EMİN

Salon 4


Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Dünya Bankası Verileri Işığında Moldova’nın Ekonomik Görünümü (2000-2015)
 • Alper YALÇIN
 • Sevda YALÇIN
2 Bölgeselleşme Ve Bölgesel Ekonomik İşbirlikleri
 • Ali Osman Balkanlı
3 BIST Getirileri Üzerinde Pozitif ve Negatif Haber Etkilerinin Analizi
 • Kutluk Kağan Sümer
4 Türk Katılım Bankalarında Kar Dağıtım Yöntemlerinin Uygulamalı Olarak Değerlendirilmesi
 • Mehmet YEŞİLYAPRAK
5 Ülkelerdeki İş Yapma Kolaylığının Hizmet İhracatındaki Rolü: Türkiye ile Avrupa Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü Karşılaştırması
 • Selim İNANÇLI
 • Özdemir YAVAŞ
 • Tülay Demiralay

Salon 5


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Melek Çolak
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Macaristan’da Türkoloji, Turancılık Ve Türk Dünyası (XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla)
 • Melek Çolak
2 Hunlar Kimlerdi? Romalıların Cevabı
 • Abdullah Üstün
3 SEYYAHLARA GÖRE BOZKIRDA GÖÇ VE YOLCULUK (13-15. YÜZYIL)
 • Mustafa GÖKÇE
 • Tuba Kalkan
4 GAGAUZ TÜRKLERİNİN FOLKLORUNDA EVVELKİ DEVLET ELEMANLARI VE HERODOT'UN YAZILARINDA ONLARLA PARALELLER
 • Olga RADOVA
5 MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE ANADOLU’DA TİCARİ
 • Süleyman Ünüvar
 • Yüksel Bayıl Babanınoğlu
6 Mil-Qarabağın Kür-Araz mədəniyyəti
 • Cemile Hasanova
7 TARİH BİLİMİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ: HÜMANİTECİ, POZİTİVİST VE EKSPRESYONİST TARİH KURAMLARI
 • EKİN KAYNAK ILTAR

Salon 6


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 YENİLENEBİLİR ENERJİNİN TEŞVİKİNDE TARİFE GARANTİSİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • Ali Çelikkaya
2 Doing Business Endeksine Göre Moldova’da İş Yapma Ortamı (2015-2017)
 • Alper YALÇIN
 • Sevda YALÇIN
3 Sosyal Güvenliğin Tasarruflar Üzerindeki Etkileri: Kuramsal Açıdan Değerlendirme
 • Volkan Yurdadoğ
4 OECD ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK: KÜMELEME ANALİZİ
 • Haşim AKÇA
 • İlter ÜNLÜKAPLAN
 • Volkan YURDADOĞ
5 Geride Kalan 10 Yılın Ardından Muhasebe Meslek Mensuplarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını Öğrenme ve Uygulama Düzeylerine Yönelik Bir Değerlendirme
 • Fevzi Serkan ÖZDEMİR
 • Ahmet Vecdi CAN
 • Haluk BENGÜ
 • Tuba TOKSÖZ
6 Muhasebe ve Denetim Skandalları
 • Ahmet Vecdi Can
7 BİR İKTİDAR SORUNU OLARAK SAYDAMLIK: MUHASEBENİN VE MUHASEBECİLERİN ROLÜ
 • Hilmi Erdoğan Yayla
2017-09-12
Saat
10:30:00 - 12:00:00
Salon

Salon 1


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İlgar İmamverdiyev
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Devlet Alameti Olarak Türkiye Cumhuriyetinin İlk Madeni Paraları ve Üzerindeki Simgeler
 • Veysi Akın
2 TÜRK DÜNYASININ USTAD OZANI, DƏDƏ ŞƏMŞİRİN MUSİQİ-İFAÇILIQ SƏNƏTİ
 • İlgar İMAMVERDİYEV
3 Litvanya Tatar Türklerine Ait Dua Kitabı Ve Dil Özellikleri
 • Emine Atmaca
4 GAGAUZ KARDEŞLER KİTABI HAKINDA KISA TANITIM ÖZETİ
 • ahmet yılmaz
5 Сравнительный анализ падежных систем имени существительного в русском и турецком языках.
 • Jale Coşkun
6 Muzeylerin soţial funkţiaları (Çadır-Lunga muzeyinin örneendä)
 • Stefanida Stamova

Salon 2


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Turgut Tok
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE TÜRK KELİMESİ VE TÜREVLERİNİN KULLANIMI
 • ALİ YILDIRIM
2 Gagavuz Türkçesi'nde Bazı Arkaik Özellikler
 • TURGUT TOK
 • Yuliya Tarasiuk
3 Çözülme - Kendileşme Sürecinde Trajik Bir Eylem: Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek’te Erginleşme Sembolleri
 • Fatih Arslan
4 Dîvânü Lugâti’t-Türk’te /j/ Sesinin Kökeni ve Fonolojisi
 • Hüseyin Yıldız
5 Altay Kahramanlık Destanı Ak-Koñır Üzerine Bir İnceleme
 • Abdullah ELCAN
6 AZERBAYCAN-TÜRK EDEBİ DİLİNİN İNKİŞAFİNDA NIMETULLAH DEYLEMGANI KIŞVERI “DIVAN”ININ ÖZELLİKLERİ
 • Aynur Kadimaliyeva

Salon 3


Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İbrahim Akış
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 XIX YÜZYILIN SONU XX YÜZYILIN BAŞLARINDA NAHÇIVAN'DA EĞİTİMİN GELİŞİMİNDE HALK (KÖY) OKULLARININ ROLÜ
 • Taleh Halilov
2 TOROSLARDAKİ YÖRÜK ÇOCUKLARININ OYUNCAĞI: CINGIRLAK
 • İbrahim Akış
3 1924 İlkokul Tarih Ders Programı ile 2017 Taslak Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Tarih Konularının Muhteva Açısından Karşılaştırılması
 • Gülmisâl Emiroğlu
4 İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUKLARI METİNDEN ÇIKARTTIKLARI ÖZETLERİN İNCELENMESİ (BİR İÇERİK ANALİZİ)
 • Mustafa BAŞARAN
 • Ali Fuat ARICI
 • hikmet DEGEÇ
5 1926 Hayat Bilgisi ve 2017 Taslak Hayat Bilgisi Programlarında Yer Alan Tarih Konularının Mukayeseli Olarak İncelenmesi
 • Gülmisâl Emiroğlu
6 Medyadaki Spor Programlarıyla İlgili Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri
 • Süleyman Tuzcu
7 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Barış Eğitiminin, Barış Kültürü Kazanılması Üzerindeki Önemi
 • Zafer Çakmak
 • Süleyman Aslan
 • Cengiz Taşkıran

Salon 4


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Faruk Andaç
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Sosyal Medya Reklamlarında Ünlü Desteği Kullanımı: Mikro-Ünlülerin Yükselişi
 • Mutlu Yüksel Avcılar
 • Mehmet Fatih Açar
2 KIRGIZİSTAN’DAKİ E-TİCARET İŞLETMELERİNE AİT WEB SİTESİ ve SOSYAL MEDYA SAYFALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
 • Çağrı Ergezer
3 “CONVENTION DE BUDAPEST VISANT A FACILITER LES VOYAGES, LES VISITES ET LES SEJOURS TOURISTIQUES” TURİST SEYAHATLERİNİ, ZİYARETLERİNİ VE KALIŞLARINI KOLAYLAŞTIRACAK BUDAPEŞTE KONVANSİYONU
 • Faruk Andaç
4 SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN REKLAMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA
 • M. ASIF YOLDAŞ
 • Haydar ÖZAYDIN
5 Dominant followership style among employees in The Republic of Macedonia
 • Kalina Sotiroska Ivanoska
6 Üç Boyutlu Yazıcıların Üretim Süreçlerine Etkileri
 • Kamil Taskin
 • DAMLA ÇEVİK

Salon 5


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İsmail Yakıt
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Kanuni Dönemi Klasik Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim Anlayışı
 • Bekir TATLI
2 İsa Muğanna yaradıcılığında Büyülü gerçeklik ve mistika
 • Shamil Sadıgov
3 Ahmet Yorulmaz’ın Romanlarında Mübadele ve Sosyo-Kültürel Çatışmalar
 • Efnan Dervişoğlu
 • Tuncay Bilecen
4 KIRGIZİSTAN'DA GÖÇ OLGUSU VE GÖÇÜN DİNAMİKLERİ
 • HAYATİ BEŞİRLİ
 • ALİ ÜNAL
5 Balkanlarda Türk Dünyası Kültür Elçisi: Sarı Saltuk Gerçeği
 • Namık Nas
6 Kuran’daki Arz ve Dünya Kavramlarının Osmanlı İktisat Zihniyeti Üzerine Etkisi
 • Kenan GÖÇER
7 Sokrates’in Maieutikê (Bilgi Doğurtma) Yöntemi Ve Türk-İslam Dünyasındaki Etkisi
 • İsmail YAKIT

Salon 6


Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hüsamettin İnanç
Bildiri Başlığı Yazarlar
1 Çarlık Azerbaycan’ında Milliyetçiliğin Gelişimi: 1850-1918
 • Orhan VALIYEV
2 Türk Modernleşmesinin Sosyo-Politik Analizi: Riskler, Yenilikler ve Tehditler
 • HÜSAMETTİN İNAÇ
3 Orhan Kemal’in Hanım’ın Çiftliği Üçlemesinde Demokrat Parti
 • GÜLTEN MADENDAĞ
4 Post Modern Dönemde Çok Aktörlü Yönetim ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
 • AHMET ÖZKAN
5 Türk Konseyi Ülkelerine Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz: “Bilimsel Yayın Sayısı” ve “Ortak Bilimsel Yazarlık” Eksenli Bir Çalışma
 • Köksal Şahin
 • Gökçe Candan